موسسه فرهنگی رسانه های دیجیتال …. با نام تجاری …… به شماره ثبت 39352 و شناسه ملی 14006078516 موسسه ای است غیر تجاری که در تاریخ 1395/05/23 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. این موسسه با هدف پایه گذاری سبکی اسلامی ایرانی در حوزه تبلیغات ، موضوع فعالیت ، سند چشم انداز و مأموریّت ذیل را برای خود معیّن نمود و با امید به الطاف الهی و تلاش نیروهای انسانی متعهّد ، خلّاق و متخصّص خود ، با قوّت به سمت آرمان خویش گام برداشته است .
انتخاب استان، شهر، صندوقچه، گروه صنفی و صنف